KLAUZULA INFORMACJI
W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Szanowni Pacjenci,

zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka Cywilna KADDENT z siedzibą w Krakowie przy ul. Poręba 17.

W sprawie ochrony swoich danych osobowych możecie się Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Piotr Piękoś – pod adresem email: iodanych@wp.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej.

Cele i podstawy przetwarzania.

Przetwarzanie przez nas szczególnej kategorii danych osobowych Pacjentów jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, leczenia, co jest zgodne z art. 9 ust. 2 lit h RODO, a także z obowiązkiem wynikającym z art. 24 i 25 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417). Tym samym, przekazanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji usług medycznych oraz kontynuacji procesu leczenia w naszym gabinecie.

Czas okres przechowywania danych osobowych.

Ponieważ zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta czas okres przechowywania danych osobowych związanych z realizowanymi przez nas usługami medycznymi, wynosi 20 lat od chwili dokonania ostatniego wpisu. W związku z powyższym nie przysługują Państwu w tym zakresie uprawnienia:
usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
przenoszenia danych.

Natomiast przysługują Państwu następując uprawnienia:
dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
sprostowania (poprawiania) swoich danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych.

Dodatkowo informujemy, że w przypadku wystawienia imiennej faktury za wykonanie usług medycznych Państwa dane osobowe, na zasadzie umowy przekazania, będą przetwarzane w firmie Monika Piękoś Biuro Rachunkowe z siedzibą w Bolechowicach przy ul. Turystycznej 76B, przez okres lat 5, zgodnie z wymogami art. 112 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054).

Agata Fischer-Porębska

Kazimierz Porębski